Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Hizmet Kullanım Şartları Sözleşmesi

Bu belge, Portföyrehberim tarafından sunulan hizmetler kapsamında toplanan, işlenen ve korunan kişisel verilere dair temel ilkeleri ve şartları içermektedir. Portföyrehberim, kullanıcılarının gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Bu belge, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin nasıl toplandığını, bu verilerin hangi amaçlarla ve nasıl kullanıldığını, verilerin nasıl ve ne kadar süreyle saklandığını, ve bu verilerin korunması için alınan güvenlik tedbirlerini açıklar. Belgenin amacı, Portföyrehberim'in kişisel verileri işleme süreçlerini şeffaf bir şekilde kullanıcılarına sunmaktır. Bu, kullanıcılarımızın veri toplama ve işleme faaliyetleri hakkında bilinçli kararlar alabilmelerini ve kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olabilmelerini sağlar. Kullanıcılarımıza, platformumuzda sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında hangi tür verilerin toplandığı, bu verilerin nasıl işlendiği, verilerin korunması için hangi güvenlik önlemlerinin alındığı ve bu verilerin hangi durumlarda üçüncü taraflarla paylaşılacağı gibi konular detaylı bir şekilde açıklanır. Bu bilgiler, kullanıcıların Portföyrehberim'in hizmetlerini kullanırken mahremiyetlerinin ve kişisel verilerinin güvenliği konusunda güven duymalarını sağlamak amacıyla sunulmaktadır.

1. Tanımlar ve Kapsam

Bu bölüm, Portföyrehberim'in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Sözleşmesi kapsamında kullanılan temel terimlerin tanımlarını ve sözleşmenin genel kapsamını detaylandırır. Anahtar terimler şu şekilde tanımlanmıştır: 1. **Veri Sorumlusu**: 'Veri Sorumlusu' terimi, kişisel verilerin toplanmasından, işlenmesinden ve bu verilerin korunmasından sorumlu olan kurum veya kuruluşu ifade eder. Bu sözleşme kapsamında, 'Veri Sorumlusu' olarak Portföyrehberim tanımlanır. Portföyrehberim, kullanıcıların kişisel verilerini yasalara uygun bir şekilde yönetmek, korumak ve bu verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. 2. **Veri Sahibi**: 'Veri Sahibi', kişisel verileri toplanan ve işlenen bireyi ifade eder. Bu sözleşme kapsamında, Portföyrehberim'in internet sitesi https://portföyrehberim.com.tr'ye kayıt olan ve platformu kullanan her birey 'Veri Sahibi' olarak kabul edilir. Veri Sahipleri, kendi kişisel verileri üzerinde belirli haklara sahiptir ve bu haklar sözleşmede detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu tanımlar, sözleşmenin yasal ve düzenleyici kapsamını belirler ve kullanıcıların, sözleşme metninde yer alan terimlerin anlamlarını net bir şekilde anlamalarını sağlar. Ayrıca, bu bölümde sözleşmenin genel amaçları ve hedefleri, Portföyrehberim'in kullanıcı verilerini nasıl topladığı, işlediği ve koruduğu hakkında genel bilgiler sunulur. Bu, sözleşmenin şeffaflığını ve kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir olmasını temin eder.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Portföyrehberim, kullanıcılarımıza daha verimli ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla kişisel verileri toplar ve işler. Bu süreçte toplanan veriler, kullanıcıların yatırım tercihleri, risk profilleri ve iletişim bilgileri gibi önemli bilgileri içerebilir. Bu bilgilerin toplanması, kullanıcılarımıza daha etkin ve hedeflenmiş hizmetler sunmamızı sağlar, böylece her kullanıcının ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirebiliriz.

3. Veri Saklama ve Güvenliği

Portföyrehberim, toplanan kişisel verileri, kullanıcılarımızın mahremiyetini ve güvenliğini korumayı önceliklendirerek dikkatli bir şekilde saklar. Bu süreçte, verilerin saklanma süresi, yasal gereklilikler ve hizmetin gereksinimleri dikkate alınarak belirlenir. Veriler, gerektiğinde kullanıcı hizmetlerini iyileştirmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla belirli bir süre boyunca saklanır. Saklama süresi sona erdikten sonra veriler güvenli bir şekilde silinir veya anonimleştirilir. Saklama yöntemleri, verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için en güncel teknolojik standartlara uygun şekilde seçilir. Veriler, şifrelenmiş sunucularda ve güvenli ağ altyapılarında saklanır. Bu, verilerin yetkisiz erişimlere, manipülasyonlara veya kayıplara karşı korunmasını sağlar. Ayrıca, Portföyrehberim, veri güvenliği ile ilgili uygulamalarını sürekli olarak gözden geçirir ve geliştirir. Bu, siber güvenlik tehditlerine ve değişen teknolojik ortama hızlı bir şekilde adapte olmamızı sağlar. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin güvenliği için alınan tüm tedbirler, sektör standartlarına ve veri koruma mevzuatına uygun olarak düzenli olarak güncellenir ve test edilir.

4. Anonimleştirme ve Gizlilik

Portföyrehberim, kullanıcılarımızın gizliliğini korumak için kişisel verilerin anonimleştirilmesi sürecine büyük önem vermektedir. Anonimleştirme işlemi, kişisel verilerin tanımlayıcı özelliklerinin kaldırılması veya değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Bu süreç, verilerin kullanıcılarımızın kişisel kimliklerine bağlanmasını önler ve böylece veri analizi ve iş geliştirme faaliyetleri sırasında gizlilikleri korunmuş olur. Anonimleştirilmiş veriler, istatistiksel analizler, pazar araştırmaları ve hizmet geliştirmeleri gibi amaçlar için kullanılabilir. Ancak, bu verilerin orijinal haliyle kullanıcıların kişisel kimlikleriyle ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Gizlilik prensiplerimiz, kullanıcılarımızın kişisel tanımlayıcı bilgilerinin korunmasını en üst düzeyde tutmayı amaçlar. Bu nedenle, kişisel tanımlayıcı bilgileri (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası vb.) üçüncü taraflarla paylaşmamayı taahhüt ederiz. Bu bilgiler yalnızca kullanıcının açık rızası ile ya da yasal bir zorunluluk gerektiğinde paylaşılır. Portföyrehberim, gizlilik prensiplerini ve veri koruma uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirir ve gerekli olduğunda günceller. Bu, değişen yasal düzenlemelere ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamamızı ve kullanıcılarımızın verilerinin sürekli olarak korunmasını garanti eder.

5. Veri Paylaşımı ve İş Ortakları

Portföyrehberim, kullanıcı verilerinin gizliliğini büyük bir ciddiyetle ele alır ve bu verilerin üçüncü parti uygulamalar veya dış kuruluşlarla paylaşılmasını önler. Kişisel veriler, yalnızca şirketimizin kendi programları ve sistemleri içerisinde, kullanıcılarımıza daha kaliteli ve etkin hizmetler sunabilmek amacıyla işlenir ve analiz edilir. Bu süreçte, toplanan veriler; kullanıcı deneyimini geliştirmek, hizmetlerimizi kişiselleştirmek ve kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için istatistiksel analizlerde ve hizmet geliştirme çalışmalarında kullanılır. Ancak, bu verilerin kullanımı şirketimizin iç süreçleri ile sınırlıdır ve kullanıcıların açık rızası olmaksızın dış kuruluşlarla paylaşılmaz. Portföyrehberim, kullanıcı verilerinin korunmasını sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. Bu, kullanıcılarımızın gizliliğine ve verilerinin güvenliğine büyük önem verdiğimizin bir göstergesidir. Kullanıcı verilerinin işlenmesi ve kullanımı, her zaman ilgili veri koruma yasalarına ve en iyi uygulama standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

6. Kullanıcının Hakları

Portföyrehberim, kullanıcılarının kişisel verileri üzerindeki haklarını tam anlamıyla destekler ve bu hakların kullanımını kolaylaştırır. Kullanıcılarımızın aşağıdaki haklara sahip olduğunu belirtiriz: 1. **Erişim Hakkı**: Kullanıcılarımız, Portföyrehberim tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileri hakkında bilgi talep etme hakkına sahiptirler. Bu, kullanıcıların hangi verilerin toplandığını, nasıl işlendiğini ve hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenmelerini sağlar. 2. **Düzeltme Hakkı**: Eğer bir kullanıcının kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, kullanıcılar bu verilerin düzeltilmesini talep edebilirler. Bu, verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin korunmasını sağlar. 3. **Silme Hakkı (Unutulma Hakkı)**: Kullanıcılar, belli koşullar altında kişisel verilerinin silinmesini talep edebilirler. Özellikle, verilerin işlenmesi için artık bir hukuki temel bulunmadığında veya kullanıcı verilerin işlenmesine rıza göstermekten vazgeçtiğinde, bu hak kullanılabilir. 4. **İşlenmesini Kısıtlama Hakkı**: Kullanıcılar, verilerinin işlenmesini belirli durumlarda kısıtlama hakkına sahiptir. Bu, örneğin verilerin doğruluğu konusunda bir anlaşmazlık olduğunda veya verilerin işlenmesinin hukuka aykırı olduğu durumlarda geçerli olabilir. Portföyrehberim, kullanıcıların bu haklarını kullanmalarını destekler ve gerekli tüm süreçleri basit ve anlaşılır bir şekilde sağlar. Kullanıcılar, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak istediklerinde, Portföyrehberim ile iletişime geçebilir ve ilgili taleplerini iletebilirler. Talepler, mümkün olan en kısa sürede ve her durumda ilgili mevzuat çerçevesinde işlenir.

7. Yatırım Tavsiyesi Değildir

Portföyrehberim, kullanıcıların yatırım kararlarını destekleyen bir platform olarak hizmet vermektedir. Şirketimizin sunduğu hizmetler, kullanıcılarımıza yatırım tavsiyesi vermek yerine, onlara çeşitli araçlar ve bilgiler sunarak kendi yatırım sepetlerini oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu süreçte, kullanıcılarımız Portföyrehberim'in sağladığı araçları ve analizleri kullanarak kendi finansal durumlarına, risk tercihlerine ve yatırım hedeflerine en uygun yatırım seçeneklerini değerlendirirler. Bizim rolümüz, bu karar verme sürecinde kullanıcılarımıza gerekli bilgileri sağlamak ve onları çeşitli yatırım seçenekleri hakkında bilgilendirmektir. Önemli olan, Portföyrehberim'in hiçbir zaman doğrudan yatırım tavsiyesi vermediğidir. Kullanıcılarımızın yatırım kararları tamamen kendi sorumlulukları altındadır ve bu kararlar, kendi araştırmaları, değerlendirmeleri ve kişisel finansal hedefleri doğrultusunda alınmalıdır. Portföyrehberim, kullanıcılarımızın bilinçli yatırım kararları alabilmeleri için gerekli ortamı ve kaynakları sağlamaya odaklanır, ancak yatırım kararlarının sonuçlarından sorumlu değildir. Kullanıcılarımızın, herhangi bir yatırım kararı almadan önce kendi durumlarını dikkatlice değerlendirmeleri ve gerekirse bağımsız finansal danışmanlık hizmeti almaları önerilir.

8. Elektronik Onay ve Sürekli Kullanım

Portföyrehberim platformunda, kullanıcıların kayıt işlemi sırasında ve/veya siteyi kullanmaya devam ederken verdiği elektronik onay, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Sözleşmesi'nin kabul edildiği anlamına gelir. Bu süreç, kullanıcılarımızın sözleşme şartlarını okuduğunu, anladığını ve bunlara uyacağını gösterir. Kullanıcılarımız, siteye ilk kayıt olduklarında veya siteyi kullanmaya devam ettiklerinde, ilgili onay kutucuğunu işaretleyerek bu sözleşmeyi kabul etmiş olurlar. Bu eylem, kullanıcının sözleşmede belirtilen tüm şartları ve koşulları, veri koruma politikalarını ve kullanım kurallarını kabul ettiğinin bir göstergesidir. Ayrıca, Portföyrehberim platformunu kullanmaya devam eden kullanıcılar da, bu eylemleriyle sözleşmeyi sürekli olarak kabul etmiş sayılırlar. Bu, platform üzerindeki her etkileşimde, kullanıcıların sözleşmenin güncel versiyonuna bağlı kaldıklarını ve sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklik veya güncellemeyi kabul ettiklerini ifade eder. Portföyrehberim, sözleşmenin önemli şartlarını veya güncellemelerini kullanıcılarımıza açık ve anlaşılır bir şekilde iletmeyi taahhüt eder. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda sözleşmenin güncel bir kopyasını platformumuzdan erişebilir ve inceleyebilirler. Bu, platformumuzda sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili şeffaf ve adil bir anlayışın korunmasına yardımcı olur.

9. Onay ve Kabul

Portföyrehberim, kullanıcılarına sunulan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Sözleşmesi'nin önemini vurgular ve bu sözleşmenin tüm kullanıcılarımız tarafından dikkatlice okunmasını, anlaşılmasını ve kabul edilmesini ister. Bu bölümde, kullanıcıların sözleşmenin tüm şartlarını ve hükümlerini okuduklarını, bunları tam olarak anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan etmeleri talep edilir. Bu süreç, kullanıcılarımızın siteye kayıt olurken veya siteyi kullanmaya devam ederken, sözleşme ile ilgili onay kutucuğunu işaretlemeleriyle gerçekleşir. Bu eylem, kullanıcıların sözleşme içeriğini tamamen okuduğu, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelir ve onların bu şartlara uyacağının bir taahhüdü olarak kabul edilir. Portföyrehberim, sözleşmenin kullanıcılarımız için kolay erişilebilir ve anlaşılır olmasını sağlamak için gereken tüm çabayı gösterir. Kullanıcılarımız, sözleşmenin içeriğini her zaman platformumuz üzerinden erişebilir ve inceleyebilirler. Ayrıca, kullanıcıların herhangi bir soru veya şüphesi olduğunda, bizimle iletişime geçmelerini teşvik ederiz. Bu, Portföyrehberim'in kullanıcılarının haklarını ve mahremiyetini koruma taahhüdünün bir parçasıdır ve platformumuzu kullanmanın şartları arasında yer alır. Kullanıcıların bu şartları kabul etmesi, Portföyrehberim platformunda sağlanan hizmetlerin kullanımı için zorunludur.

10. Yürürlük ve Değişiklikler

Portföyrehberim tarafından sunulan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Sözleşmesi, kullanıcıların platforma ilk kayıt oldukları veya platformu kullanmaya başladıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Bu, kullanıcıların sözleşmenin tüm şartlarına, o tarihten itibaren bağlı olduğunu ifade eder. Ayrıca, Portföyrehberim, iş modellerindeki değişiklikler, teknolojik gelişmeler, yasal gereklilikler veya diğer nedenlerle sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şirketimiz, sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklikleri platformumuzda açıkça duyurur ve gerekirse kullanıcılara doğrudan bildirimde bulunur. Kullanıcılar, bu güncellemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, sözleşmenin güncellenmiş versiyonuna bağlı olacaklardır. Kullanıcılarımızın, sözleşmedeki değişiklikleri düzenli olarak gözden geçirmeleri ve güncellemelerden haberdar olmaları önemlidir. Portföyrehberim, kullanıcılarının sözleşmedeki herhangi bir değişiklikten etkilenmemesi için makul süre içinde bilgilendirme yapmayı taahhüt eder. Bu yaklaşım, platformumuzun kullanımıyla ilgili şeffaflığı ve adil uygulamaları garanti eder ve kullanıcılarımızın haklarının korunmasını sağlar.

11. Güvenlik ve Dolandırıcılık Önleme Politikası

Portföyrehberim, kullanıcılarımızın güvenliğini ve korunmasını her zaman en üst düzeyde tutar. Bu nedenle, kullanıcılarımıza önemle hatırlatmak isteriz ki, Portföyrehberim platformu, hiçbir koşulda kullanıcılarımızdan şifrelerini, paralarını veya dijital varlıklarını paylaşmalarını istemez ve üyelik ücretlerinin yatırılması için sadece resmi ödeme kanallarını kullanır. Kullanıcılarımızın güvenliği için, her türlü ödeme işleminin yalnızca Portföyrehberim'in resmi web sitesinde yer alan ve onaylanmış ödeme yöntemleri aracılığıyla yapılması gerektiğini vurgulamak isteriz. Portföyrehberim, kullanıcılarımızdan hiçbir zaman üyelik ücretini, yatırım miktarlarını veya herhangi bir ödeme talebini, platformumuzun dışında kalan başka bir adrese veya hesaba yatırmalarını talep etmez. Kullanıcılarımızdan gelen herhangi bir ödeme talebi ile karşılaştıklarında, bu talebin gerçekliğini doğrulamaları için bize doğrudan ulaşmalarını öneririz. Bu, olası dolandırıcılık girişimlerine karşı koruma sağlamak ve kullanıcılarımızın finansal güvenliğini garanti altına almak için hayati öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki, Portföyrehberim'in kullanıcılarımızdan talep ettiği bilgi ve ödeme yöntemleri daima şeffaf ve güvenli kanallar üzerinden yürütülür.